Regulamin

REGULAMIN ŁOWISKA „BAGNA U MAŃKA"

 

§ 1

Wejście na teren łowiska lub korzystanie z łowiska oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

§ 2

Przed rozpoczęciem korzystania z łowiska należy zgłosić fakt przybycia i chęci łowienia gospodarzowi łowiska oraz poinformować go o szacowanej długości pobytu na łowisku

Osoba zgłaszająca zostaje poinformowana o cenach obowiązujących na łowisku

Osoba korzystająca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty należnej za korzystanie z łowisku u gospodarza łowiska gotówką po zakończeniu połowu

§ 3

Korzystanie z łowiska dozwolone jest od świtu do zmierzchu. Połów nocny, rozumiany jako połów w okresie od zmierzchu do świtu, dozwolony jest jedynie po uzyskaniu zgody gospodarza łowiska

Łowisko stanowią naturalne starorzecza Bugu, przy których nie były prowadzone żadne prace mające ułatwić dostęp do wody z brzegu, stąd wymaga się od osób korzystających z łowiska by zachowywały należytą ostrożność przy poruszaniu się wzdłuż linii brzegowej. Za wypadki losowe na łowisku gospodarz nie odpowiada.

§ 4

Gospodarz łowiska oraz inne osoby odpowiednio uprawnione przez gospodarza mają prawo do:

żądania okazania dokumentu tożsamości od osób obecnych na łowisku lub korzystających z łowiska

kontroli, włączając przeszukanie, wszelkich bagaży, jeżeli występuje podejrzenie, że osoba korzystająca z łowiska naruszyła niniejszy regulamin

wyproszenia z terenu łowiska osób łamiących niniejszy regulamin

§ 5

Zakazuje się samowolnego tworzenia stanowisk wędkarskich, rozumianego jako dewastację roślin, budowy pomostów itp.

Istniej możliwość przygotowania sobie stanowiska wędkarskiego, polegającego na wygrabieniu i wyciągnięciu roślinności podwodnej z danego miejsca, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody od gospodarza łowiska

§ 6

Jedyną dozwoloną dla osób korzystających metodą połowu jest wędka. Zakazuje się połowu inną metodą

Przysługuje prawo korzystani z dwóch wędek jednocześnie przypadających na jedną osobę korzystającą 

§ 7

Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania szczupaka. Wędkarz, rozumiany jako osoba korzystająca z łowiska, zobowiązany jest po złapaniu szczupaka wypuścić go do wody. Wypuszczanie ma się odbyć bez zbędnej zwłoki oraz z należytą starannością, tak by podczas wypuszczania ryba nie została uszkodzona.

§ 8

W przypadku załapania suma wędkarz obowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie  gospodarza łowiska, oraz postąpić z sumem zgodnie instrukcją gospodarza. 

§ 9

W przypadku złapania sumika karłowatego, zwanego potocznie „koluchem", korzystający zobowiązany jest zabrać ze sobą rybę. Zakazane jest wypuszczanie sumika karłowatego z powrotem do łowiska.

§ 10

W przypadku złapania jakiegokolwiek innego gatunku ryby, niewyszczególnionego w niniejszym regulaminie, korzystający ma możliwość zabrania ryby do domu po uprzednim uzyskaniu zgody od gospodarza łowiska. Zabieranie jakiejkolwiek ryby, z wyjątkiem sumik karłowatego, bez uprzednio uzyskanej zgody od gospodarza, rozumiane będzie jako kradzież w świetle artykułu 278 Kodeksu Karnego

§ 11

Dzieci i młodzież do lat 16 mogą korzystać lub przebywać na terenie łowiska tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna

§ 12

Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za:

Rzeczy zagubione na terenie łowiska

Rzeczy pozostawione na terenie łowiska bez nadzoru

Przynęty utracone na łowisku

Samochody i wszelki inny dobytek pozostawiony na terenie łowiska

§ 13

Zakazuje się: palenia ognisk, hałasowania, dewastacji oraz śmiecenia na terenie łowiska

§ 14

Gospodarz zastrzega sobie prawo wyrzucenia z łowiska, oraz wprowadzenia zakazu ponownego korzystania z łowiska dla osoby, która złamała niniejszy regulamin